LAMINOPATIE TYPU PROGERII

Za główną przyczynę wykształcenia fenotypów laminopatii związanych z przedwczesnym starzeniem uważa się ekspresję skróconej o 50 reszt aminokwasowych wersji laminy zwanej progeryną lub LAΔ50, która nie podlega ostatniemu etapowi dojrzewania białka - trawieniu przez proteazę ZMPSTE24/FACE1. W konsekwencji lamina posiada na C-końcu cząsteczki farnezylowaną cysteinę, co powoduje jej stałe kotwiczenie do błony otoczki jądrowej i przeniesienie oddziaływań charakterystycznych dla nukleoplazmy do rejonów otoczki jądrowej. W efekcie na poziomie komórkowym obserwuje się zmiany w organizacji chromatyny, opóźnienie odtwarzania otoczki jądrowej po podziale komórkowym oraz defekty segregacji chromosomów i hamowaniem importu białek do jądra komórkowego [Decha i wsp., 2007 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17360326]. Co warte podkreślenia bardzo podobny efekt fenotypowy powstaje w wyniku mutacji w genie kodującym ZMPSTE24, co potwierdza przypuszczenia dotyczące toksycznego efektu farnezylacji [Navarro i wsp., 2005 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15843403].


Zaburzenia procesu dojrzewania laminy A
Projekty i aktualności:
Projekt finansowany ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu 'Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne' - BioMed (POIG.01.01.02-02-003/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).