Ważne skróty

ADLD - autosomalna dominująca leukodystrofia (ang. adult-onset autosomal dominant leukodystrophy)

APL - syndromu Barraquera-Simonsa (ang. acquired partial lipodystrophy)

CMD1A - idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa (ang. dilated cardiomyopathy 1A with conduction defect)

CMT2B1 - choroba Charcot-Marie-Tooth 2B1 (ang. Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1)

EDMD - dystrofia mięśniowa typu Emery-Dreifussa (ang. Emery-Dreifuss muscular dystrophy)

FPLD - rodzinna dystrofia typu Dunnigana (ang. Dunnigan familial partial lipodystrophy)

HGPS- progeria Hutchinsona–Gilforda (ang. Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome)

INM - wewnętrzna błona jądrowa (ang. Inner Nuclear Membrane)

LAP - białka asocjujące z chromatyną (ang. Lamina Associated Polypeptide)

LGMD1B - obręczowo-kończynowa dystrofia typu 1B (ang. limb-girdle muscular dystrophy type 1B)

LMNA - ludzki gen kodujący laminy typu A/C

LMNB1 - ludzki gen kodujący laminę B1

LMNB2 - ludzki gen kodujący laminy B2 i B3

MAD - dysplazja żuchwowo-obojczykowa (ang. mandibuloacral dysplasia)

NLS - sekwencja kierująca do przedziału jądrowego (ang. Nuclear Leading Sequence)

NPC - kompleks porowy (ang. Nuclear Pore Complex)

PPARγ - (ang. peroxisome proliferator-activated receptor γ)

pRb - białko retinoblastoma

SREBP1 - czynnik transkrypcyjny SREBP1 (ang. sterol response element binding protein)

ZMPSTE24/FACE1 - metaloproteinaza zależna od jonów cynku (ang. Zinc MetalloProteinase STE 24 homology)
Projekty i aktualności:
Projekt finansowany ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu 'Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne' - BioMed (POIG.01.01.02-02-003/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).